Všeobecné obchodní podmínky

Datum poslední aktualizace: 10. dubna 2021.

Mobilní aplikaci provozuje společnost Chic & Power s.r.o (IČ: 08361096), která sídlí na adrese Košická 1566/14, Praha 101 00

1. UPLATNĚNÍ A VÝKLAD PODMÍNEK

1.1. Následující podmínky musí dodržovat každá osoba, která používá webové Služby www.stylemanager.cz a/nebo mobilní aplikaci s názvem Style Manager (jednotlivě dále jen „Služba“), bez ohledu na to, zda je registrovaným uživatelem nebo Služby používá bez registrace (dále jen „Uživatel“). Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, neměli byste Službu používat ani zobrazovat.

1.2. Tyto podmínky odkazují a zároveň zahrnují následující podmínky, které rovněž platí pro používání Služby:

1.2.1. Naše Prohlášení o ochraně údajů, jež stanovuje podmínky, za nichž zpracováváme osobní údaje, které o vás získáme nebo které nám poskytnete. Používáním Služby prohlašujete, že všechny vámi poskytnuté údaje jsou správné a aktuální

1.2.2. Naše Zásady používání cookies, které obsahují informace o souborech cookies ve Službě a najdete je v Prohlášení
1.2.3. Ceník, který je uveden u každé služby, která je placená. Stanovuje platné ceny a dodatečné podmínky platné pro využití těchto Služeb. Objednáním placené služby souhlasí Objednatel s uvedenou cenou.
1.3. Jakýkoliv neregistrovaný Uživatel si může prohlížet a používat pouze internetové Služby. Mobilní aplikaci je možné prohlížet pouze po založení účtu a přihlášení.
1.4. Pro všechny dotazy v oblasti podpory, právních otázek či jiných nás můžete kontaktovat zde: info@chicandpower.com.
1.5. Pokud příslušný orgán dojde k závěru, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek či jeho část je neplatné, nezákonné či nevykonatelné, bude takovéto ustanovení v příslušném rozsahu odděleno od zbývajících ustanovení, která budou i nadále platná a vykonatelná v maximálním zákonném rozsahu.
1.6. Služby nejsou určeny osobám mladším 18 let. Pokud jste mladší 18 let, můžete Služby používat pouze na základě registrace svého zákonného zástupce. Zákonný zástupce pak vždy nese odpovědnost za dohled nad způsobem, jakým budete Služby využívat, přičemž zajišťují, že dodržujete tyto podmínky. Pokud se dopustíte jakéhokoliv porušení těchto podmínek, má společnost Chic & Power s.r.o právo činit vaše zákonné zástupce odpovědnými.

2. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY SLUŽEB

2.1. Chic & Power s.r.o poskytuje online nástroj, prostřednictvím kterého mohou fyzické osoby nakupovat, objednávat profesionální služby a vzájemně spolu komunikovat, a to veřejně i soukromě. Společnost Chic & Power s.r.o může Uživatelům čas od času rovněž zpřístupnit určité dodatečné služby, jak uvedeno v článku 5 těchto Podmínek. Za tyto dodatečné služby mohou být účtovány poplatky, které budou uvedeny v Ceníku, jenž společnost Chic & Power s.r.o pro tyto příležitosti vydá a dále může aktualizovat.
2.2. Společnost Chic & Power s.r.o není smluvní stranou transakce uskutečněné mezi objednatelem a zhotovitelem, případně mezi dvěma osobami, které se dohodnou na nákupu či výměně či předmětů. Společnost Chic & Power s.r.o žádné předměty, které jsou zobrazeny ve Službě, nekupuje, neprodává, nevyměňuje, ani neusiluje o jejich nákup, prodej, výměnu či darování. Služba pouze uvádí nabídky třetích stran. Společnost Chic & Power s.r.o neprovádí předběžnou kontrolu předmětů, které jsou nabízeny prostřednictvím Služby, ani osob, se kterými může Uživatel na ve Službě jednat. Společnost Chic & Power s.r.o není povinna vstupovat do žádných sporů mezi kupujícími a prodávajícími, případně mezi stranami výměny či darování. Sám Uživatel je odpovědný za řádnou kontrolu subjektů, se kterými jedná.
2.3. Tyto Služby mohou být používány podnikateli (obchodníky) za zvlášť sjednaných podmínek. V případě zájmu ze strany podnikatelů o použití Služeb se obraťte na info@chicandpower.com.
2.4. Jakékoliv úpravy, zpracování, kopírování a/nebo jiné použití obsahu, designu či databází Služby třetími osobami bez písemného souhlasu společnosti Chic & Power s.r.o a/nebo v rozporu s těmito Podmínkami představují porušení autorského práva a jiných práv, což dle platných právních předpisů zakládá odpovědnost příslušných třetích osob.

3. PRÁVA, POVINNOSTI, PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

3.1. Uživatel se zavazuje:
3.1.1. Registrovat se u nás za účelem využívání Služeb, a to vyplněním a odesláním registračního formuláře ve Službě,
3.1.2. Mít ve Službě pouze jeden zaregistrovaný účet. Společnost Chic & Power s.r.o neumožňuje mít ve Službě několik účtů. Pokud bude mít společnost Chic & Power s.r.o důvodné podezření, že si Uživatel ve Službě vytvořil (používá) několik účtů, může kterékoliv z dotčených účtů bez předchozího upozornění a bez náhrady zablokovat či zrušit;
3.1.3. Nepoužívat Službu za účelem protiprávního jednání, transakcí či podvodů;
3.1.4. Při objednání Služby poskytovat objektivní, poctivé, ucelené a úplné informace;
3.1.5. Nekopírovat ani jinak používat informace uvedené ve Službě, které byly nahrány společností Chic & Power s.r.o;
3.1.6. Nahradit společnosti Chic & Power s.r.o jakékoliv ztráty, závazky, náklady či výdaje v souvislosti s případnými nároky třetích osob, které vyplynou ze zneužití Služeb ze strany Uživatele, z jejich užívání v rozporu s těmito Podmínkami, případně s takovýmto jednáním souvisejí.
3.1.7. Zajistit, aby informace a údaje poskytované Uživatelem prostřednictvím Služby, emailu, fotografií.:
3.1.7.1. nebyly podvodné či nepravdivé;
3.1.7.2. fotografie nezobrazovaly osoby, s výjimkou Uživatele samotného, bez souhlasu daných osob se zveřejněním fotografií ve Službě;
3.1.7.3. nebyly v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy;
3.1.7.4. neobsahovaly viry nebo jiné počítačové programy či soubory, které by mohly narušit standardní fungování Služby, které by mohly být umístěny na počítačích Uživatelů a poškodit Uživatele či jejich majetek, mohly zabránit Uživatelům používat Službu, provádět transakce či mohly narušit používání počítačů a/nebo platformy Chic & Power s.r.o ze strany Uživatele;
3.1.8 Neobracet se na společnost Chic & Power s.r.o s případnými nároky za uskutečněné transakce. Nevhodné chování Uživatelů nebo Zhotovitelů ve Službě nebo chování Uživatelů nebo Zhotovitelů během realizace transakce nahlašovat na info@chicandpower.com.
3.1.9. Uživatel se zavazuje, že nebude zasílat soukromé zprávy, jež by obsahovaly:
3.1.9.1. jakékoliv propagační, obchodní či reklamní informace;
3.1.9.2. urážlivý obsah, který by byl v rozporu s veřejným pořádkem či dobrými mravy;
3.1.9.3. nezákonný obsah; duplicitní obsah; spam;
3.1.9.4. jakékoliv zprávy, které by byly jinak v rozporu s těmito Podmínkami.
3.1.10 Uchovávat uživatelské jméno a heslo Uživatele tak, aby tyto informace nezískaly třetí osoby, s výjimkou osob zmocněných Uživatelem k jeho zastupování na Ve Službě.
3.1.11 Neprodleně aktualizovat informace o Uživateli uvedené ve Službě, pokud budou v souvislosti se změnou údajů poskytnutých Uživatelem (zejména v rámci registrace ve Službě) nepřesné nebo neúplné.
3.1.12 Neprodleně si změnit heslo pro přihlašování do Služby, pokud jej získají třetí osoby.
3.1.13 V případě využívání zpoplatněných služeb společnosti Chic & Power s.r.o řádně a včas uhradit společnosti Chic & Power s.r.o placené služby zakoupené dle příslušných sazeb/cen uvedených v Ceníku, a to v okamžiku objednání služeb.
3.2. Používáním Služby Uživatel potvrzuje, že:
3.2.1. Chápe, že za správnost informací uvedených ve Službě a dodržování právních předpisů České republiky je odpovědná osoba, která příslušné informace poskytla;
3.2.2. Je dostatečně právně způsobilý, tj. jde o osobu, která dosáhla zletilosti, její právní způsobilost není omezena rozhodnutím soudu a je oprávněna uzavřít a realizovat transakce nabízené ve Službě;
3.2.3. Nebude se snažit získat neoprávněný přístup k jakýmkoliv funkcím či účtům ve Službě;
3.2.4. Nebude kopírovat, upravovat či jinak porušovat práva duševního vlastnictví společnosti Chic & Power s.r.o ke Stránkám;
3.2.5. Nebude kopírovat informace z jiných webových služeb či používat kontaktní údaje třetích osob;
3.2.6. Nebude používat důvěrné informace jiných osob bez jejich výslovného souhlasu;
3.2.7. Bude řádně plnit povinnosti uvedené v těchto Podmínkách;
3.2.8. Rozumí, že transakce jsou realizovány Uživateli nezávisle a bez přítomnosti či zprostředkování ze strany společnosti Chic & Power s.r.o, přičemž sami Uživatelé jsou odpovědni za realizaci transakcí a za neplnění svých povinností vyplývajících z transakcí;
3.2.9. Rozumí, že placené Služby nabízené společností Chic & Power s.r.o jsou hrazeny dle příslušných sazeb/cen uvedených v Ceníku.
3.2.10. Rozumí, že Uživateli může v souvislosti s transakcemi vzniknout daňová povinnost dle platných právních předpisů (např. daň z příjmu, DPH, atd.);
3.2.11. Rozumí a souhlasí, že pokud třetí osoby získají uživatelské jméno a heslo nezbytné k používání Služby, mohou tyto třetí osoby za Uživatele přijímat povinnosti, přičemž Uživatel se zavazuje takovéto povinnosti převzít a splnit; společnost Chic & Power s.r.o není povinna ověřovat totožnost Uživatele nad rámec ověření uživatelského jména a hesla;
3.2.12. Rozumí a bere na vědomí, že je odpovědný za zachování utajení svého uživatelského jména a hesla pro přístup ke Stránkám, přičemž se zavazuje, že bude zachovávat důvěrnost těchto informací a neposkytne je žádným třetím osobám. Pokud Uživatel zjistí, že tyto informace využívají třetí osoby, je povinen o tom co nejdříve informovat společnost Chic & Power s.r.o a změnit si své heslo pro přihlášení ke Stránkám;
3.2.13. Rozumí a souhlasí, že společnost Chic & Power s.r.o bude nakládat se všemi osobními údaji Uživatele a zpracovávat tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy a Prohlášením o ochraně údajů.
3.3. Uživatel má právo informovat společnost Chic & Power s.r.o o případném porušení pravidel, ke kterému dle jeho názoru ve Službě dochází.
3.4 Uživatel je oprávněn požádat písemně zasláním mailu na info@chicandpower.com o zrušení svého profilu na Ve Službě. Společnost Chic & Power s.r.o je povinna této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti.

4. PRÁVA, POVINNOSTI, PROHLÁŠENÍ A ODPOVĚDNOST SPOLEČNOSTI Chic & Power s.r.o.

4.1. Práva společnosti Chic & Power s.r.o.
4.1.1. Chic & Power s.r.o si vyhrazuje právo dle svého uvážení omezit používání Služby a stanovit podmínky takového omezení (tj. částečný či úplný zákaz používat Službu), uložit různé druhy sankcí (např. varování) či blokovat přístup Uživatele, a to včetně zrušení jakéhokoliv uživatelského účtu, který byl na registrován, a zakázat Uživateli opětovnou registraci ve Službě za účelem jejího používání, za podmínky, že Uživatel:
4.1.1.1. Poruší tyto Podmínky či nesplní své povinnosti dle Podmínek, Prohlášení o ochraně údajů nebo jakýchkoliv jiných podmínek Služby;
4.1.1.2. Při registraci či používání Služby poskytl nesprávné, neúplné a/nebo zavádějící informace;
4.1.1.3. Úmyslně či vědomě šíří ve Službě nepravdivé či nesprávné informace, uráží jiné osoby nebo se chová nevhodně;
4.1.1.4. Zneužívá Službu tím, že maže své informace v rámci účtu, smaže svůj celý účet a vytvoří si nový účet, případně využívá podobné metody k poskytování nepravdivých informací o svém účtu za účelem zneužívání Služby;
4.1.1.5. Využívá identitu ostatních Uživatelů či se chová jiným protiprávním způsobem;
4.1.1.6. Připojuje se ke Stránkám ze stejné IP adresy či stejného počítače, který byl zablokován v důsledku porušení Pravidel;
4.1.1.7. Obdržel alespoň tři upozornění ze strany společnosti Chic & Power s.r.o , případně se objevily jiné okolnosti, na základě kterých se společnost Chic & Power s.r.o rozhodne blokovat či zrušit uživatelský účet za účelem ochrany Služby a jejich Uživatelů.
4.1.2. Společnost Chic & Power s.r.o má právo (nikoliv však povinnost) kdykoliv sledovat jednání Uživatele ve Službě. Společnost Chic & Power s.r.o má právo prošetřit jakékoliv porušení Podmínek a přijmout přiměřená opatření s cílem ukončit, napravit a zabránit dalšímu porušení Podmínek ze strany Uživatelů.
4.1.3. Chic & Power s.r.o má právo obdržet odměnu za placené služby a poplatky dle Ceníku placených služeb, a to ve výši platné v okamžiku objednání placených služeb. Po úhradě poskytne společnost Chic & Power s.r.o Uživateli fakturu v elektronické formě. Uživatel toto bere na vědomí a souhlasí, že faktury budou přijímány elektronicky.
4.1.4. Společnost Chic & Power s.r.o má právo zasílat Uživatelům obchodní a jiné informace ( např. newslettery), s čímž Uživatel souhlasí při registrace do aplikace Style Manager. Uživatel má právo odmítnout příjem informací obchodního rázu, přičemž tato skutečnost nebrání v používání Služby. Uživatel může svůj souhlas kdykoliv odvolat v nastavení svého uživatelského účtu.

4.1.5. Společnost Chic & Power s.r.o  má právo jednostranně ukončit, pozastavit nebo převést na třetí osoby práva provozovat Služba, přičemž bude Uživatele o takovémto ukončení, pozastavení či převodu informovat.

4.2. Pokud společnost Chic & Power s.r.o , jakožto správce Služby, zjistí jakékoliv porušení Podmínek ze strany Uživatele, případně je o takovémto porušení informována, má právo provést z vlastního podnětu šetření a přijmout příslušná opatření (dle ustanovení článku 4.1 těchto Podmínek). Společnost Chic & Power s.r.o však není povinna rozhodovat o sporech mezi Uživateli nebo se řešení takovýchto sporů účastnit.
4.3. Společnost Chic & Power s.r.o potvrzuje, že práva ke Stránkám a veškerému jejich obsahu (databázím) představují vlastnictví společnosti Chic & Power s.r.o, případně Chic & Power s.r.o oprávněně užívá práva poskytnutá třetími osobami.
4.4. Společnost Chic & Power s.r.o není odpovědna za informace zveřejněné ve Službě Uživateli, ani za obsah těchto informací.
4.5. Společnost Chic & Power s.r.o není odpovědna za kvalitu, množství, správnost popisu a/nebo úplnost předmětů nakupovaných prostřednictvím Služby a/nebo jiných služeb společnosti Chic & Power s.r.o.
4.6. Společnost Chic & Power s.r.o není odpovědna za přesnost či úplnost informací poskytovaných Uživateli ve Službě a/nebo za soulad těchto informací se zákonnými požadavky.
4.7. Společnost Chic & Power s.r.o není odpovědna za případné nevhodné a/nebo protiprávní jednání Uživatelů.
4.8. Společnost Chic & Power s.r.o není odpovědna za jakékoliv majetkové či nemajetkové škody, které Uživatelům či jiným fyzickým či právnickým osobám případně vzniknou a které by mohly přímo či nepřímo souviset s informacemi uvedenými na účtech Uživatelů, případně s informacemi uvedenými v rámci jiných platforem Služby.
4.9. Společnost Chic & Power s.r.o není odpovědna za porušení právních předpisů, kterého se jakýmkoliv způsobem dopustí Uživatel, ať již jde o dřívější či současné protiprávní jednání Uživatele.
4.10. Společnost Chic & Power s.r.o není odpovědna za jakékoliv poruchy Služby nebo jejich databází, případně za ztráty způsobené Uživatelům nebo jiným fyzickým či právnickým osobám v důsledku technických problémů a/nebo obtíží či jiných událostí, kdy Uživatel nemůže Služba používat (přerušení internetového připojení, porucha hardwaru, telekomunikačního zařízení či jiného vybavení, atd.).
4.11. Společnost Chic & Power s.r.o není odpovědna za případy, kdy Uživatelé ve Službě používají obchodní známky, přičemž nemůže být odpovědná za případné porušení práv duševního vlastnictví nebo jiných platných právních předpisů, pokud se Uživatelé takového jednání dopustí.

5. PLACENÉ SLUŽBY A JEJICH ÚHRADA

5.1. Ačkoliv je registrace aktuálně nabízena Uživatelům bezplatně, objednávaní služeb prostřednictvím Služby je zpoplatněno. Společnost Chic & Power s.r.o dle svého výhradního uvážení může Uživatelům nabízet i další dodatečné placené služby (dále jen „Placené služby“).
5.2. Seznam placených služeb a ceny za takovéto služby jsou uvedeny v Ceníku. Všechny ceny jsou uvedeny v českých korunách (Kč) s DPH.
5.3. Společnost Chic & Power s.r.o je oprávněna jednostranně upravit ceny placených služeb uvedených v Ceníku.
5.4. Konečné ceny za nabízené placené služby společnosti Chic & Power s.r.o. budou Uživateli jasně komunikovány před schválením objednávky konkrétních placených služeb.
5.5. Uživatelé mají právo objednat si placené služby nabízené společností Chic & Power s.r.o v souladu s těmito Podmínkami a jinými podmínkami platnými pro placené služby, pokud jsou uplatňovány.
5.6. Objednatel, kterým se rozumím uživatel, jež si objedná službu, uhradí společnosti Chic & Power s.r.o placené služby uvedené v Ceníku převodem na účet společnosti oproti vystavené faktuře nedohodnou li se strany jinak.

6. ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK

6.1. Za následujících okolností můžeme tyto Podmínky změnit, přičemž na této stránce zveřejníme jejich upravenou verzi:
6.1.1. Implementace změn či očekávaných změn příslušných právních předpisů či regulatorních požadavků;
6.1.2. Implementace případného rozhodnutí soudu, regulátora či jiného oprávněného orgánu;
6.1.3. Zajištění vyšší transparentnosti či přiměřenosti těchto Podmínek;
6.1.4. Implementace změn ve způsobu našeho podnikání;
6.1.5. Oprava případných chyb, které později objevíme;
6.1.6. Reakce na změny tržních podmínek nebo obvyklé praxe v rámci odvětví.
6.2. Chic & Power s.r.o bude o méně významných změnách těchto Podmínek (např. nové služby) informovat tak, že pošle oznámení formou emailu na registrované uživatele.
6.3. Chic & Power s.r.o bude Uživatele informovat o podstatných změnách těchto Podmínek 7 dnů před jejich změnou, a to e-mailem zaslaným registrovaným Uživatelům.

6.4. V případě, že Uživatel nesouhlasí s obsahem změněných Podmínek, má právo si účet vymazat nebo požádat společnost Chic & Power s.r.o o zrušení uživatelského účtu. Společnost Chic & Power s.r.o je povinna této žádosti vyhovět do 30 pracovních dnů od doručení žádosti. Žádost lze doručit na mail info@chicandpower.com.

7. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

7.1 Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu.
7.2 Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů před Českou obchodní inspekcí, včetně možnosti podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů jsou k dispozici na internetové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.
7.3 S ohledem na skutečnost, že společnost Chic & Power s.r.o není dle čl. 2.3 Podmínek smluvní stranou smlouvy uzavírané mezi Uživateli, Uživatelé berou na vědomí, že úprava mimosoudního řešení spotřebitelských sporů se nevztahuje na vztahy mezi Uživateli. Postup dle tohoto článku je možné použít pouze ve vztahu mezi společností Chic & Power s.r.o a Uživatelem.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky.

8.2. Tyto Podmínky nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění na Stránkách www.stylemanager.cz.